โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2566

|

วันที่ 21 เมษายน – 24 เมษายน พ.ศ. 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ร่วมกับอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านตำบลหนองพันทา ดำเนินการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และดำเนินการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ตำบลหนองพันทา ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี เพื่อให้สุนัขและแมวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาได้รับวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง  และเพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลหนองพันทา