กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 อบต.หนองพันทาร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองพันทา ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(26 มิถุนายน) เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของ การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้ประชาชนและนักเรียนมีความรู้เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีทักษะในการ ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 อบต.หนองพันทา ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองพันทา ดำเนินกิจกรรม รณรงค์รณรงค์การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด ตามมาตรการ การประหยัดพลังงาน ได้แก่ การใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้น้ำ การใช้กระดาษ การใช้หมึกพิมพ์ การใช้วัสดุสำนักงาน และน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึก และสร้างค่านิยม ในการใช้ทรัพยากรและพลังงาน อย่างประหยัด พร้อมทั้งสามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินการประหยัดทรัพยากรและพลังงานให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 อบต.หนองพันทา โดยการนำของท่านนายกวันนะชัย วันมะโน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขพร้อมทั้งอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ได้ออกดำเนินการโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปี2565 ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน

อ่านเพิ่มเติม »