โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

|

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา โดยการนำของท่านนายก วันนะชัย วันมะโน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลหนองพันทา ได้ดำเนินการควมคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก โดยการรณรงค์แจกทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย การสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลหนองพันทา