วันที่ 28 มิถุนายน 2565 อบต.หนองพันทาร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองพันทา ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(26 มิถุนายน) เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของ การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้ประชาชนและนักเรียนมีความรู้เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีทักษะในการ ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัย

|