วันที่ 28 มิถุนายน 2565 อบต.หนองพันทา ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองพันทา ดำเนินกิจกรรม รณรงค์รณรงค์การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด ตามมาตรการ การประหยัดพลังงาน ได้แก่ การใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้น้ำ การใช้กระดาษ การใช้หมึกพิมพ์ การใช้วัสดุสำนักงาน และน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึก และสร้างค่านิยม ในการใช้ทรัพยากรและพลังงาน อย่างประหยัด พร้อมทั้งสามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินการประหยัดทรัพยากรและพลังงานให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป

|