กิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิล กองทุนธนาคารขยะตำบลหนองพันทา ประจำปีงบประมาณ 2566

|

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนธนาคารขยะตำบลหนองพันทา ได้ดำเนินการรับซื้อขยะรีไซเคิล เดือนละ 1 ครั้ง ตามหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลหนองพันทา เพื่อเป็นการคัดแยกขยะต้นทาง และมีกองทุนช่วยเหลือสงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกของกองทุนธนาคารขยะตำบลหนองพันทา