กิจกรรมปลูกต้นไม้ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565”

|

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 นำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา นายวันนะชัย วันมะโน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภา อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 (วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 (วันวิสาขบูชา))” เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน