ITA 2566

|


ITA 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ URL คำอธิบาย
ข้อมูลพื้นฐาน    
O1. โครงสร้าง

– เข้าเมนูหน้าแรก ไปที่แถบเมนู บทบาทหน้าที่และโครงสร้างสีน้ำเงิน 

-เลือกเมนู โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

O2. ข้อมูลผู้บริหาร

– เข้าเมนูหน้าแรก แล้วเลือกเมนู โครงสร้างบุคลากร และเลือกเมนู คณะผู้บริหาร/คณะผู้บริหาร(ฝ่ายข้าราชการ)

O3. อำนาจหน้าที่

– https://nongpunta.go.th/

– nongpunta.go.th/หน้าที่และอำนาจขององค์/

–เข้าเมนูหน้าแรก แถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก)เลือกเมนูอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
O4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

– https://nongpunta.go.th/

– nongpunta.go.th/category/แผนพัฒนาท้องถิ่น/

nongpunta.go.th/แผนปฏิบัติการป้องกันปร-2/

nongpunta.go.th/แผนพัฒนาท้องถิ่น-พ-ศ-2566-2570-เพ/

– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น
– เลือกเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
– เลือกเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570(เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
O5. ข้อมูลการติดต่อ – https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/ติดต่อเรา
nongpunta.go.th/ติดต่อเรา
 – เข้าหน้าแรก แถบเมนูสีน้ำเงินติดต่อเราด้านบนของเว็บไซต์
O6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/category/ข้อบัญญัติ-และ-กฎหมายที่/page/2/
– nongpunta.go.th/พระราชบัญญัติสภาตำบลแล/
– nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2022/01/พรบ.สภาตำบลและองค์การบริารส่วนสตำบล-พ.ศ.2537-และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่-7.pdf
– เข้าเมนูหน้าแรก  เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกเมนู ข้อบัญญัติและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
– เลือกเมนูพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
– ลือกเมนูพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่7
การประชาสัมพันธ์    
O7. ข่าวประชาสัมพันธ์ https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/กำหนดสมัยประชุมสภาองค์/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ เลือกเมนู ประกาศการกำหนดประชุมสภา อบต.หนองพันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล    
O8 .Q&A https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/กระดาน-ถาม-ตอบ-webboard-q-a/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูกระดานถาม – ตอบ webboard(Q&A)
O9. Social Network https://nongpunta.go.th/
– www.facebook.com/อบตหนองพันทา-698177633576233/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกเมนู Facebool อบต.หนองพันทา สีน้ำเงินด้านมือขวาของเว็บไซต์อบต.หนองพันทา
O10. นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล  –https://nongpunta.go.th/
 -เข้าเมนูหน้าแรก เลือกเมนู
O11. แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/category/แผนพัฒนาท้องถิ่น/
nongpunta.go.th/แผนการดำเนินงาน-ประจำปี/

 – เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น
– เลือกเมนูแผนพัฒนางบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
– เลือกเมนูแผนพัฒนางบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25656 อบต.หนองพันทา
O12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนพัฒนาท้องถิ่น/
nongpunta.go.th/รายงานผลการดำเนินงาน-ปร/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกแถบเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น เลือกเมนูรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565
O13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนพัฒนาท้องถิ่น/
nongpunta.go.th/รายงานผลการติดตามและปร/
nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2022/01/รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564.pdf
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกแถบเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น เลือกเมนูรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การปฏิบัติงาน    
O14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
– https://nongpunta.go.th/
– 
nongpunta.go.th/category/มาตรฐาน-หรือ-คู่มือการปฏ/
– 
nongpunta.go.th/คู่มือผู้สูงอายุ/
– nongpunta.go.th/คู่มือการปฏิบัติงานการ/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกเมนูคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เลือกเมนู คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
การให้บริการ    
O15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
– https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/category/คู่มือประชาชน/
– nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2022/02/คู่มือผู้สูงอายุ.pdf
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกเมนูคู่มือประชาชน เลือกเมนูคู่มือการขอรับเบื้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็กแรกเกิด พ.ศ.2566
O16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/
nongpunta.go.th/ข้อมูลสถิติการใช้บริกา/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกเมนูข่าวประชาสัมพันธ์(ดูทั้งหมด..คลิ๊ก) เลือกเมนูข้อมูลสถิติการใช้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา (เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
O17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/page/2
– nongpunta.go.th/รายงานการประเมินความพึ/
– nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2022/01/ประเมินความพึงพอใจ.pdf

– เข้าเมนูหน้าแรก แถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก)เลือกเมนูรายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการของอบต.หนองพันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เลือกเมนูประเมินความพึงพอใจ

O18. E-Service – https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/แบบคำร้องทั่วไป-e-service-อบต-เม/
– เข้าเมนูหน้าแรก แถบเมนูแบบฟอร์มอนนไลน์ต่างๆ เลือกเมนูแบบคำร้องทั่วไป E-service 
การบริหารงานเงินงบประมาณ    
O19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
http://nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2022/01/แผนพัฒนาท้องถิ่นปี-2566-2570.pdf – เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูงบประมาณรายจ่ายประจำปี เลือกเมนูรายงานประมาณการรายรับ 2565(18)
O20. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุด nongpunta.go.th
nongpunta.go.th/category/งบประมาณรายจ่ายประจำปี/
nongpunta.go.th/รายงานผลการดำเนินงานตา-3/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูงบประมาณรายจ่ายประจำปี เลือกเมนูรายงานการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
O21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/งบประมาณรายจ่ายประจำปี/
nongpunta.go.th/รายงานผลการใช้จ่ายงบปร/
nongpunta.go.th/สรุป19/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกเมนู งบประมาณรายจ่ายประจำปี เลือกเมนูรายงานผลการใช้จ่ายประจำปีประจำปีงบประมาณ 2564 และเลือกเมนูสรุป19
O22. รายงายผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  –https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/

– 
 เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดูทั้งหมด..คลิ๊ก เลือกเมนูประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
O23. นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล https://nongpunta.go.th/

-เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก)  เลือกเมนูระบบงานบริาหรงานบุคคล
O24.การดำเนินการตามโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/

– เเข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก)  เลือกเมนูระบบงานบริาหรงานบุคคล
O25.หลักเกณฑ์การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

https://nongpunta.go.th/

– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก)  เลือกเมนูระบบงานบริาหรงานบุคคล
O26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี  –https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/ระบบงานบริหารงานบุคคล/
nongpunta.go.th/ประกาศองค์การบริหารส่-10/
 -เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก)  เลือกเมนูระบบงานบริาหรงานบุคคล แล้วเลือกเมนู ประกาศองค์การบริหารงานบุคคล เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล
การส่งเสริมการโปร่งใส    
O27.แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://nongpunta.go.th/
– 
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก)  
O28.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://nongpunta.go.th/

 เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก)  เลือกเมนูระบบงานบริาหรงานบุคคล 
O29.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://nongpunta.go.th/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก)  
O30.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  –https://nongpunta.go.th/  -เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) 
การป้องกันการทุจริต    
O31.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่ -https://nongpunta.go.th/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนู 
O32.การสร้างว้ฒนธรรม No Gift policy https://nongpunta.go.th/

– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกเมนูแผนปฏิบัติการราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เลือกเมนูรายงาย
O33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift policy
 –https://nongpunta.go.th/  เข้าเมนูหน้าแรก เลือกเมนูแผนปฏิบัติการราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เลือกเมนูรายงาย
O34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
https://nongpunta.go.th/
https://nongpunta.go.th/กระดาษ-ถาม-ตอบ-webboard-q-a/
– เข้าเมนูหน้าแรก 
O35. https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/page/3/
nongpunta.go.th/วันที่-31ม-ค-2565-เวลา-08-30-15-00-น-จนท-อบต/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก) เลือกเมนูวันที่ 31 ม.ค.2565 เวลา 08.30 15.30 น. จนท.อบต.หนองพันทาร่วมก้บคณะกรรมการบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง และพี่น้องประชาชนหมู่ที 1 บ้านห้วยลึกและหมู่ที่ 2 บ้านห้วยลึกเหนือ ต.หนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย ได้มีการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการกำจัดขยะที่ต้นทางและนำเงินเข้าธนาคารกองทุนขยะ
เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร    
O34. นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift policy)

https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/
nongpunta.go.th/ประกาศองค์การบริหารส่ว-2/

-nongpunta.go.th/ประกาศองค์การบริหารส่ว-2/

– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก) เลือกเมนู ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เรื่อง นโยลายไม่รับของขวัญ (No gift policy)

 

O35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/
nongpunta.go.th/วันที่-28-มี-ค-64-การประชุมสภา/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก) เลือกเมนูเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 การประชุมสภา อบต.หนองพันทา สมัยสามัญที่ 1 ครั้ง1 โดยนายวันนะชัย วันมะโน นายก อบต.หนองพันทา ได้แถลงนโยบายฯ ต่อสภา อบต.หนองพันทา ข้าราขการและ ได้แถลงการนโยบายฯ no gift policy เกี่ยวกับการไม่รับของขวัญ โดยยึดถือคุณธรรมและความโปร่งใสตรวจสอบได้
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต    
O36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี
https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา
nongpunta.go.th/การประเมินความเสี่ยงกา/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูแผนปฏิบัติการ-ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วเลือกเมนูการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O37. การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา
nongpunta.go.th/รายงานผลการดำเนินการเพ
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูแผนปฏิบัติการ-ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วเลือกเมนูรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร    
O38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/page/3/
nongpunta.go.th/เมื่อวันจันทร์ที่-20-ธันว/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก) เลือกเมนู เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2564 อบต.หนองพันทา ได้มีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติของคณะผู้บริหารข้าราชการ พนักงานจ้าง
แผนป้องกันการทุจริต    
O39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา/
nongpunta.go.th/แผนการปฏิบัติการป้องกั/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูแผนปฏิบัติการ-ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วเลือกเมนูแผนปฏิบัติการทุจริต 2565
O40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา/

nongpunta.go.th/รายงานสรุปผลการดำเนินก/

– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าเมนูเลือกเมนูแผนปฏิบัติการ-ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วเลือกเมนูรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 (6 เดือน) อบต.หนองพันทา
O41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา/
nongpunta.go.th/รายงานสรุปผลการดำเนินก-2/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าเมนูเลือกเมนูแผนปฏิบัติการ-ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วเลือกเมนู รายงานสรุปการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2564
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน    
O42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา/
nongpunta.go.th/มาตรการส่งเสริมคึณธรรม/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าเมนูเลือกเมนูแผนปฏิบัติการ-ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วเลือกเมนูมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา/
nongpunta.go.th/รายงานผลการดำเนินการตา/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าเมนูเลือกเมนูแผนปฏิบัติการ-ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วเลือกเมนูรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 


ITA 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ URL คำอธิบาย
ข้อมูลพื้นฐาน    
O1. โครงสร้าง

– เข้าเมนูหน้าแรก ไปที่แถบเมนู บทบาทหน้าที่และโครงสร้างสีน้ำเงิน 

-เลือกเมนู โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

O2. ข้อมูลผู้บริหาร

– เข้าเมนูหน้าแรก แล้วเลือกเมนู โครงสร้างบุคลากร และเลือกเมนู คณะผู้บริหาร/คณะผู้บริหาร(ฝ่ายข้าราชการ)

O3. อำนาจหน้าที่

– https://nongpunta.go.th/

– nongpunta.go.th/หน้าที่และอำนาจขององค์/

–เข้าเมนูหน้าแรก แถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก)เลือกเมนูอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
O4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

– https://nongpunta.go.th/

– nongpunta.go.th/category/แผนพัฒนาท้องถิ่น/

-nongpunta.go.th/แผนปฏิบัติการป้องกันปร-2/

-nongpunta.go.th/แผนพัฒนาท้องถิ่น-พ-ศ-2566-2570-เพ/

– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น
– เลือกเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
– เลือกเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565(เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
– เลือกเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565(เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
O5. ข้อมูลการติดต่อ – https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/ติดต่อเรา
nongpunta.go.th/ติดต่อเรา
 – เข้าหน้าแรก แถบเมนูสีน้ำเงินติดต่อเราด้านบนของเว็บไซต์
O6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/category/ข้อบัญญัติ-และ-กฎหมายที่/page/2/
– nongpunta.go.th/พระราชบัญญัติสภาตำบลแล/
– nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2022/01/พรบ.สภาตำบลและองค์การบริารส่วนสตำบล-พ.ศ.2537-และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่-7.pdf
– เข้าเมนูหน้าแรก  เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกเมนู ข้อบัญญัติและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
– เลือกเมนูพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
– ลือกเมนูพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่7
การประชาสัมพันธ์    
O7. ข่าวประชาสัมพันธ์ https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/ประกาศ-เรื่อง-การเรียกปร
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ เลือกเมนู ประกาศการเรียกประชุมสภา อบต.หนองพันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สมัยสามัญที่ 1
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล    
O8 .Q&A https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/กระดาน-ถาม-ตอบ-webboard-q-a/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูกระดานถาม – ตอบ webboard(Q&A)
O9. Social Network https://nongpunta.go.th/
– www.facebook.com/อบตหนองพันทา-698177633576233/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกเมนู Facebool อบต.หนองพันทา สีน้ำเงินด้านมือขวาของเว็บไซต์อบต.หนองพันทา
การดำเนินงาน    
O10. แผนการดำเนินงานประจำปี

https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/category/แผนพัฒนาท้องถิ่น/
nongpunta.go.th/แผนการดำเนินงาน-ประจำปี/

 

 – เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น
– เลือกเมนูแผนพัฒนางบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
– เลือกเมนูแผนพัฒนางบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบต.หนองพันทา
O11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนพัฒนาท้องถิ่น/
nongpunta.go.th/รายงานผลการดำเนินงาน-ปร/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกแถบเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น เลือกเมนูรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565
O12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนพัฒนาท้องถิ่น/
nongpunta.go.th/รายงานผลการติดตามและปร/
nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2022/01/รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564.pdf
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกแถบเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น เลือกเมนูรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การปฏิบัติงาน    
O13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
– https://nongpunta.go.th/
– 
nongpunta.go.th/category/มาตรฐาน-หรือ-คู่มือการปฏ/
– 
nongpunta.go.th/คู่มือผู้สูงอายุ/
– nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2022/02/คู่มือผู้สูงอายุ.pdf
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกเมนูคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เลือกเมนู คู่มือกผู้สูงอายุ
การให้บริการ    
O14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
– https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/category/คู่มือประชาชน/
– nongpunta.go.th/คู่มือประชาชนงานจัดเก็/
– nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2022/02/คู่มือประชาชนงานจัดเก็บรายได้.pdf
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกเมนูคู่มือประชาชน เลือกเมนูคู่มือประชาชนจัดเก็บรายได้
O15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/
nongpunta.go.th/ข้อมูลสถิติการใช้บริกา/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกเมนูข่าวประชาสัมพันธ์(ดูทั้งหมด..คลิ๊ก) เลือกเมนูข้อมูลสถิติการใช้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา (เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
O16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/page/2
– nongpunta.go.th/รายงานการประเมินความพึ/
– nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2022/01/ประเมินความพึงพอใจ.pdf

– เข้าเมนูหน้าแรก แถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก)เลือกเมนูรายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการของอบต.หนองพันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เลือกเมนูประเมินความพึงพอใจ

O17. E-Service – https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/แบบคำร้องทั่วไป-e-service-อบต-เม/
– เข้าเมนูหน้าแรก แถบเมนูแบบฟอร์มอนนไลน์ต่างๆ เลือกเมนูแบบคำร้องทั่วไป E-service 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี    
O18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
http://nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2022/01/แผนพัฒนาท้องถิ่นปี-2566-2570.pdf – เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูงบประมาณรายจ่ายประจำปี เลือกเมนูรายงานประมาณการรายรับ 2565(18)
O19. รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน nongpunta.go.th
nongpunta.go.th/category/งบประมาณรายจ่ายประจำปี/
nongpunta.go.th/รายงานผลการดำเนินงานตา-3/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูงบประมาณรายจ่ายประจำปี เลือกเมนูรายงานการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
O20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/งบประมาณรายจ่ายประจำปี/
nongpunta.go.th/รายงานผลการใช้จ่ายงบปร/
nongpunta.go.th/สรุป19/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกเมนู งบประมาณรายจ่ายประจำปี เลือกเมนูรายงานผลการใช้จ่ายประจำปีประจำปีงบประมาณ 2564 และเลือกเมนูสรุป19
การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ    
O21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/
nongpunta.go.th/category/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/page/2/
nongpunta.go.th/ประกาศแผนปฎิบัติการจัด/
– nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2021/12/ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2565.pdf
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดูทั้งหมด..คลิ๊ก เลือกเมนูประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
O22. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://nongpunta.go.th/

nongpunta.go.th/category/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/
nongpunta.go.th/ประกาศงานจ้างก่อสร้างฝ/
-เลือกเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดูทั้งหมด..คลิ๊ก เลือกเมนูประกาศงานจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 หมู่ที่ 10 บ้านโนนโพธิ์ศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
O23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/
nongpunta.go.th/category/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/page/3/
nongpunta.go.th/สรุปรายงานผลการดำเนินก/
nongpunta.go.th/สรุปรายงานผลการดำเนินก-2/
-nongpunta.go.th/สรุปรายงานผลการดำเนินก-3/
nongpunta.go.th/สรุปรายงานผลการดำเนินก-4/
nongpunta.go.th/สรุปรายงานผลการดำเนินก-5/
nongpunta.go.th/สรุปรายงานผลการดำเนินก-6/
– เข้าเมนูหน้าแรก แถบเมนูแผนงานจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเลือกเมนูสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 และเลือกเมนูสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 และเลือกเมนูสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 และเลือกเมนูสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 และเลือกเมนูสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 และเลือกเมนูสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม  2565
O24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี

https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/
nongpunta.go.th/รายงานผลการปฎิบัติตามแ/
nongpunta.go.th/ปัญหาและอุปสรรคและข้อเ/

– เข้าเมนูหน้าแรก แถบเมนูผนงานจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเลือกเมนูรายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 และเลือกเมนูปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
O25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
https://nongpunta.go.th/
–  nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/
nongpunta.go.th/category/ระบบงานบริหารงานบุคคล/
– nongpunta.go.th/ประกาศองค์การบริหารส่ว-6/
– เข้าเมนูหน้าแรก แถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก)  เลือกเมนูการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/category/ระบบงานบริหารงานบุคคล/
– nongpunta.go.th/การดำเนินการตามนโยบายก/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก)  เลือกเมนูระบบงานบริาหรงานบุคคล เลือกเมนูการดำเนินการตามนโยาบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 อบต.หนองพันทา
O27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/ระบบงานบริหารงานบุคคล/
nongpunta.go.th/หลักเกณฑ์การบริหารและพ/
nongpunta.go.th/หลักเกณฑ์การบริหารและพ-2/
nongpunta.go.th/ประกาศ-ก-ถ-เรื่อง-กำหนดกา/
nongpunta.go.th/ประกาศ-ก-จ-จ-ก-ท-จ-และ-ก-อบต-จ/
nongpunta.go.th/ประกาศ-ก-จ-ก-ท-เเละ-ก-อบต-เรื-2/
 เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก)  เลือกเมนูระบบงานบริาหรงานบุคคล เลือกเมนูหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.หนองพันทา พ.ศ.2565 และเลือกเมนู ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดการมาตรฐานการริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และเลือกเมนูประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรัาษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย
O28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/ระบบงานบริหารงานบุคคล/
nongpunta.go.th/การดำเนินการตามนโยบายก-2/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก)  เลือกเมนูระบบงานบริาหรงานบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
O29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/มาตรฐาน-หรือ-คู่มือการปฏ/
nongpunta.go.th/คู่มือการจัดการข้อร้อง-2/
– เข้าเมนูหน้าแรก  ลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก)  เลือกเมนูมาตฐานหรือกคู่มือการปฏิบัติงาน เลือกเมนูคู่มือการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ฉบับปรับปรุง
O30. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ -https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/แบบฟอร์มร้องเรียนการทุ/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนู ล่างซ้ายมือสีส้ม ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31. ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา/
nongpunta.go.th/รายงานสรุปผลข้อมูลเรื่/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกเมนูแผนปฏิบัติการราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เลือกเมนูรายงายงานสรุปผลข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    
O32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
https://nongpunta.go.th/
https://nongpunta.go.th/กระดาษ-ถาม-ตอบ-webboard-q-a/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงิน กระดานถาม – ตอบ webboard (Q & A)
O33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/page/3/
nongpunta.go.th/วันที่-31ม-ค-2565-เวลา-08-30-15-00-น-จนท-อบต/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก) เลือกเมนูวันที่ 31 ม.ค.2565 เวลา 08.30 15.30 น. จนท.อบต.หนองพันทาร่วมก้บคณะกรรมการบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง และพี่น้องประชาชนหมู่ที 1 บ้านห้วยลึกและหมู่ที่ 2 บ้านห้วยลึกเหนือ ต.หนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย ได้มีการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการกำจัดขยะที่ต้นทางและนำเงินเข้าธนาคารกองทุนขยะ
เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร    
O34. นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift policy)

https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/
nongpunta.go.th/ประกาศองค์การบริหารส่ว-2/

-nongpunta.go.th/ประกาศองค์การบริหารส่ว-2/

– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก) เลือกเมนู ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เรื่อง นโยลายไม่รับของขวัญ (No gift policy)

 

O35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/
nongpunta.go.th/วันที่-28-มี-ค-64-การประชุมสภา/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก) เลือกเมนูเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 การประชุมสภา อบต.หนองพันทา สมัยสามัญที่ 1 ครั้ง1 โดยนายวันนะชัย วันมะโน นายก อบต.หนองพันทา ได้แถลงนโยบายฯ ต่อสภา อบต.หนองพันทา ข้าราขการและ ได้แถลงการนโยบายฯ no gift policy เกี่ยวกับการไม่รับของขวัญ โดยยึดถือคุณธรรมและความโปร่งใสตรวจสอบได้
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต    
O36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี
https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา
nongpunta.go.th/การประเมินความเสี่ยงกา/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูแผนปฏิบัติการ-ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วเลือกเมนูการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O37. การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา
nongpunta.go.th/รายงานผลการดำเนินการเพ
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูแผนปฏิบัติการ-ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วเลือกเมนูรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร    
O38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/page/3/
nongpunta.go.th/เมื่อวันจันทร์ที่-20-ธันว/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก) เลือกเมนู เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2564 อบต.หนองพันทา ได้มีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติของคณะผู้บริหารข้าราชการ พนักงานจ้าง
แผนป้องกันการทุจริต    
O39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา/
nongpunta.go.th/แผนการปฏิบัติการป้องกั/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูแผนปฏิบัติการ-ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วเลือกเมนูแผนปฏิบัติการทุจริต 2565
O40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา/

nongpunta.go.th/รายงานสรุปผลการดำเนินก/

– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าเมนูเลือกเมนูแผนปฏิบัติการ-ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วเลือกเมนูรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 (6 เดือน) อบต.หนองพันทา
O41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา/
nongpunta.go.th/รายงานสรุปผลการดำเนินก-2/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าเมนูเลือกเมนูแผนปฏิบัติการ-ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วเลือกเมนู รายงานสรุปการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2564
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน    
O42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา/
nongpunta.go.th/มาตรการส่งเสริมคึณธรรม/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าเมนูเลือกเมนูแผนปฏิบัติการ-ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วเลือกเมนูมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา/
nongpunta.go.th/รายงานผลการดำเนินการตา/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าเมนูเลือกเมนูแผนปฏิบัติการ-ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วเลือกเมนูรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 


ITA 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ URL คำอธิบาย
ข้อมูลพื้นฐาน    
O1. โครงสร้าง

– เข้าเมนูหน้าแรก ไปที่แถบเมนู บทบาทหน้าที่และโครงสร้างสีน้ำเงิน 

-เลือกเมนู โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

O2. ข้อมูลผู้บริหาร

– เข้าเมนูหน้าแรก แล้วเลือกเมนู โครงสร้างบุคลากร และเลือกเมนู คณะผู้บริหาร/คณะผู้บริหาร(ฝ่ายข้าราชการ)

O3. อำนาจหน้าที่

– https://nongpunta.go.th/

– nongpunta.go.th/หน้าที่และอำนาจขององค์/

–เข้าเมนูหน้าแรก แถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก)เลือกเมนูอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
O4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

– https://nongpunta.go.th/

– nongpunta.go.th/category/แผนพัฒนาท้องถิ่น/

-nongpunta.go.th/แผนปฏิบัติการป้องกันปร-2/

-nongpunta.go.th/แผนพัฒนาท้องถิ่น-พ-ศ-2566-2570-เพ/

– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น
– เลือกเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
– เลือกเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565(เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
– เลือกเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565(เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
O5. ข้อมูลการติดต่อ – https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/ติดต่อเรา
nongpunta.go.th/ติดต่อเรา
 – เข้าหน้าแรก แถบเมนูสีน้ำเงินติดต่อเราด้านบนของเว็บไซต์
O6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/category/ข้อบัญญัติ-และ-กฎหมายที่/page/2/
– nongpunta.go.th/พระราชบัญญัติสภาตำบลแล/
– nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2022/01/พรบ.สภาตำบลและองค์การบริารส่วนสตำบล-พ.ศ.2537-และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่-7.pdf
– เข้าเมนูหน้าแรก  เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกเมนู ข้อบัญญัติและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
– เลือกเมนูพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
– ลือกเมนูพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่7
การประชาสัมพันธ์    
O7. ข่าวประชาสัมพันธ์ https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/ประกาศ-เรื่อง-การเรียกปร
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ เลือกเมนู ประกาศการเรียกประชุมสภา อบต.หนองพันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สมัยสามัญที่ 1
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล    
O8 .Q&A https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/กระดาน-ถาม-ตอบ-webboard-q-a/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูกระดานถาม – ตอบ webboard(Q&A)
O9. Social Network https://nongpunta.go.th/
– www.facebook.com/อบตหนองพันทา-698177633576233/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกเมนู Facebool อบต.หนองพันทา สีน้ำเงินด้านมือขวาของเว็บไซต์อบต.หนองพันทา
การดำเนินงาน    
O10. แผนการดำเนินงานประจำปี

https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/category/แผนพัฒนาท้องถิ่น/
nongpunta.go.th/แผนการดำเนินงาน-ประจำปี/

 

 – เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น
– เลือกเมนูแผนพัฒนางบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
– เลือกเมนูแผนพัฒนางบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบต.หนองพันทา
O11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนพัฒนาท้องถิ่น/
nongpunta.go.th/รายงานผลการดำเนินงาน-ปร/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกแถบเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น เลือกเมนูรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565
O12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนพัฒนาท้องถิ่น/
nongpunta.go.th/รายงานผลการติดตามและปร/
nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2022/01/รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564.pdf
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกแถบเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น เลือกเมนูรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การปฏิบัติงาน    
O13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
– https://nongpunta.go.th/
– 
nongpunta.go.th/category/มาตรฐาน-หรือ-คู่มือการปฏ/
– 
nongpunta.go.th/คู่มือผู้สูงอายุ/
– nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2022/02/คู่มือผู้สูงอายุ.pdf
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกเมนูคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เลือกเมนู คู่มือกผู้สูงอายุ
การให้บริการ    
O14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
– https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/category/คู่มือประชาชน/
– nongpunta.go.th/คู่มือประชาชนงานจัดเก็/
-nongpunta.go.th/คู่มือการปฏิบัติงาน-การ/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกเมนูคู่มือประชาชน เลือกเมนูคู่มือประชาชนจัดเก็บรายได้
O15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/
nongpunta.go.th/ข้อมูลสถิติการใช้บริกา/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกเมนูข่าวประชาสัมพันธ์(ดูทั้งหมด..คลิ๊ก) เลือกเมนูข้อมูลสถิติการใช้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา (เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
O16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/page/2
– nongpunta.go.th/รายงานการประเมินความพึ/
– nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2022/01/ประเมินความพึงพอใจ.pdf

– เข้าเมนูหน้าแรก แถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก)เลือกเมนูรายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการของอบต.หนองพันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เลือกเมนูประเมินความพึงพอใจ

O17. E-Service – https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/แบบคำร้องทั่วไป-e-service-อบต-เม/
– เข้าเมนูหน้าแรก แถบเมนูแบบฟอร์มอนนไลน์ต่างๆ เลือกเมนูแบบคำร้องทั่วไป E-service 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี    
O18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
http://nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2022/01/แผนพัฒนาท้องถิ่นปี-2566-2570.pdf – เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูงบประมาณรายจ่ายประจำปี เลือกเมนูรายงานประมาณการรายรับ 2565(18)
O19. รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน nongpunta.go.th
nongpunta.go.th/category/งบประมาณรายจ่ายประจำปี/
nongpunta.go.th/รายงานผลการดำเนินงานตา-3/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูงบประมาณรายจ่ายประจำปี เลือกเมนูรายงานการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
O20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/งบประมาณรายจ่ายประจำปี/
nongpunta.go.th/รายงานผลการใช้จ่ายงบปร/
nongpunta.go.th/สรุป19/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกเมนู งบประมาณรายจ่ายประจำปี เลือกเมนูรายงานผลการใช้จ่ายประจำปีประจำปีงบประมาณ 2564 และเลือกเมนูสรุป19
การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ    
O21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/
nongpunta.go.th/category/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/page/2/
nongpunta.go.th/ประกาศแผนปฎิบัติการจัด/
– nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2021/12/ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2565.pdf
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดูทั้งหมด..คลิ๊ก เลือกเมนูประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
O22. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://nongpunta.go.th/

nongpunta.go.th/category/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/
nongpunta.go.th/ประกาศงานจ้างก่อสร้างฝ/
-เลือกเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดูทั้งหมด..คลิ๊ก เลือกเมนูประกาศงานจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 หมู่ที่ 10 บ้านโนนโพธิ์ศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
O23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/
nongpunta.go.th/category/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/page/3/
nongpunta.go.th/สรุปรายงานผลการดำเนินก/
nongpunta.go.th/สรุปรายงานผลการดำเนินก-2/
-nongpunta.go.th/สรุปรายงานผลการดำเนินก-3/
nongpunta.go.th/สรุปรายงานผลการดำเนินก-4/
nongpunta.go.th/สรุปรายงานผลการดำเนินก-5/
nongpunta.go.th/สรุปรายงานผลการดำเนินก-6/
– เข้าเมนูหน้าแรก แถบเมนูแผนงานจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเลือกเมนูสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 และเลือกเมนูสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 และเลือกเมนูสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 และเลือกเมนูสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 และเลือกเมนูสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 และเลือกเมนูสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม  2565
O24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี

https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/
nongpunta.go.th/รายงานผลการปฎิบัติตามแ/
nongpunta.go.th/ปัญหาและอุปสรรคและข้อเ/

– เข้าเมนูหน้าแรก แถบเมนูผนงานจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเลือกเมนูรายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 และเลือกเมนูปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
O25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
https://nongpunta.go.th/
–  nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/
nongpunta.go.th/category/ระบบงานบริหารงานบุคคล/
– nongpunta.go.th/ประกาศองค์การบริหารส่ว-6/
– เข้าเมนูหน้าแรก แถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก)  เลือกเมนูการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/category/ระบบงานบริหารงานบุคคล/
– nongpunta.go.th/การดำเนินการตามนโยบายก/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก)  เลือกเมนูระบบงานบริาหรงานบุคคล เลือกเมนูการดำเนินการตามนโยาบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 อบต.หนองพันทา
O27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/ระบบงานบริหารงานบุคคล/
nongpunta.go.th/หลักเกณฑ์การบริหารและพ/
nongpunta.go.th/หลักเกณฑ์การบริหารและพ-2/
nongpunta.go.th/ประกาศ-ก-ถ-เรื่อง-กำหนดกา/
nongpunta.go.th/ประกาศ-ก-จ-จ-ก-ท-จ-และ-ก-อบต-จ/
nongpunta.go.th/ประกาศ-ก-จ-ก-ท-เเละ-ก-อบต-เรื-2/
 เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก)  เลือกเมนูระบบงานบริาหรงานบุคคล เลือกเมนูหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.หนองพันทา พ.ศ.2565 และเลือกเมนู ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดการมาตรฐานการริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และเลือกเมนูประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรัาษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย
O28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/ระบบงานบริหารงานบุคคล/
nongpunta.go.th/การดำเนินการตามนโยบายก-2/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก)  เลือกเมนูระบบงานบริาหรงานบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
O29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/มาตรฐาน-หรือ-คู่มือการปฏ/
nongpunta.go.th/คู่มือการจัดการข้อร้อง-2/
– เข้าเมนูหน้าแรก  ลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก)  เลือกเมนูมาตฐานหรือกคู่มือการปฏิบัติงาน เลือกเมนูคู่มือการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ฉบับปรับปรุง
O30. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ -https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/แบบฟอร์มร้องเรียนการทุ/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนู ล่างซ้ายมือสีส้ม ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31. ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา/
nongpunta.go.th/รายงานสรุปผลข้อมูลเรื่/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกเมนูแผนปฏิบัติการราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เลือกเมนูรายงายงานสรุปผลข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    
O32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
https://nongpunta.go.th/
https://nongpunta.go.th/กระดาษ-ถาม-ตอบ-webboard-q-a/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงิน กระดานถาม – ตอบ webboard (Q & A)
O33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/page/3/
nongpunta.go.th/วันที่-31ม-ค-2565-เวลา-08-30-15-00-น-จนท-อบต/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก) เลือกเมนูวันที่ 31 ม.ค.2565 เวลา 08.30 15.30 น. จนท.อบต.หนองพันทาร่วมก้บคณะกรรมการบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง และพี่น้องประชาชนหมู่ที 1 บ้านห้วยลึกและหมู่ที่ 2 บ้านห้วยลึกเหนือ ต.หนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย ได้มีการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการกำจัดขยะที่ต้นทางและนำเงินเข้าธนาคารกองทุนขยะ
เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร    
O34. นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift policy)

https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/
nongpunta.go.th/ประกาศองค์การบริหารส่ว-2/

-nongpunta.go.th/ประกาศองค์การบริหารส่ว-2/

– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก) เลือกเมนู ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เรื่อง นโยลายไม่รับของขวัญ (No gift policy)

 

O35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/
nongpunta.go.th/วันที่-28-มี-ค-64-การประชุมสภา/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก) เลือกเมนูเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 การประชุมสภา อบต.หนองพันทา สมัยสามัญที่ 1 ครั้ง1 โดยนายวันนะชัย วันมะโน นายก อบต.หนองพันทา ได้แถลงนโยบายฯ ต่อสภา อบต.หนองพันทา ข้าราขการและ ได้แถลงการนโยบายฯ no gift policy เกี่ยวกับการไม่รับของขวัญ โดยยึดถือคุณธรรมและความโปร่งใสตรวจสอบได้
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต    
O36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี
https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา
nongpunta.go.th/การประเมินความเสี่ยงกา/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูแผนปฏิบัติการ-ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วเลือกเมนูการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O37. การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา
nongpunta.go.th/รายงานผลการดำเนินการเพ
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูแผนปฏิบัติการ-ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วเลือกเมนูรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร    
O38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/page/3/
nongpunta.go.th/เมื่อวันจันทร์ที่-20-ธันว/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก) เลือกเมนู เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2564 อบต.หนองพันทา ได้มีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติของคณะผู้บริหารข้าราชการ พนักงานจ้าง
แผนป้องกันการทุจริต    
O39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา/
nongpunta.go.th/แผนการปฏิบัติการป้องกั/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูแผนปฏิบัติการ-ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วเลือกเมนูแผนปฏิบัติการทุจริต 2565
O40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา/

nongpunta.go.th/รายงานสรุปผลการดำเนินก/

– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าเมนูเลือกเมนูแผนปฏิบัติการ-ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วเลือกเมนูรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 (6 เดือน) อบต.หนองพันทา
O41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา/
nongpunta.go.th/รายงานสรุปผลการดำเนินก-2/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าเมนูเลือกเมนูแผนปฏิบัติการ-ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วเลือกเมนู รายงานสรุปการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2564
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน    
O42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา/
nongpunta.go.th/มาตรการส่งเสริมคึณธรรม/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าเมนูเลือกเมนูแผนปฏิบัติการ-ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วเลือกเมนูมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา/
nongpunta.go.th/รายงานผลการดำเนินการตา/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าเมนูเลือกเมนูแผนปฏิบัติการ-ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วเลือกเมนูรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 


ITA 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ URL คำอธิบาย
ข้อมูลพื้นฐาน    
O1. โครงสร้าง

– เข้าเมนูหน้าแรก ไปที่แถบเมนู บทบาทหน้าที่และโครงสร้างสีน้ำเงิน 

-เลือกเมนู โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

O2. ข้อมูลผู้บริหาร

– เข้าเมนูหน้าแรก แล้วเลือกเมนู โครงสร้างบุคลากร และเลือกเมนู คณะผู้บริหาร/คณะผู้บริหาร(ฝ่ายข้าราชการ)

O3. อำนาจหน้าที่

– https://nongpunta.go.th/

– nongpunta.go.th/หน้าที่และอำนาจขององค์/

–เข้าเมนูหน้าแรก แถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก)เลือกเมนูอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
O4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

– https://nongpunta.go.th/

– nongpunta.go.th/category/แผนพัฒนาท้องถิ่น/

-nongpunta.go.th/แผนปฏิบัติการป้องกันปร-2/

-nongpunta.go.th/แผนพัฒนาท้องถิ่น-พ-ศ-2566-2570-เพ/

– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น
– เลือกเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
– เลือกเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565(เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
– เลือกเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565(เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
O5. ข้อมูลการติดต่อ – https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/ติดต่อเรา
nongpunta.go.th/ติดต่อเรา
 – เข้าหน้าแรก แถบเมนูสีน้ำเงินติดต่อเราด้านบนของเว็บไซต์
O6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/category/ข้อบัญญัติ-และ-กฎหมายที่/page/2/
– nongpunta.go.th/พระราชบัญญัติสภาตำบลแล/
– nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2022/01/พรบ.สภาตำบลและองค์การบริารส่วนสตำบล-พ.ศ.2537-และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่-7.pdf
– เข้าเมนูหน้าแรก  เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกเมนู ข้อบัญญัติและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
– เลือกเมนูพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
– ลือกเมนูพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่7
การประชาสัมพันธ์    
O7. ข่าวประชาสัมพันธ์ https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/ประกาศ-เรื่อง-การเรียกปร
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ เลือกเมนู ประกาศการเรียกประชุมสภา อบต.หนองพันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สมัยสามัญที่ 1
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล    
O8 .Q&A https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/กระดาน-ถาม-ตอบ-webboard-q-a/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูกระดานถาม – ตอบ webboard(Q&A)
O9. Social Network https://nongpunta.go.th/
– www.facebook.com/อบตหนองพันทา-698177633576233/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกเมนู Facebool อบต.หนองพันทา สีน้ำเงินด้านมือขวาของเว็บไซต์อบต.หนองพันทา
การดำเนินงาน    
O10. แผนการดำเนินงานประจำปี

https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/category/แผนพัฒนาท้องถิ่น/
nongpunta.go.th/แผนการดำเนินงาน-ประจำปี/

 

 – เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น
– เลือกเมนูแผนพัฒนางบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
– เลือกเมนูแผนพัฒนางบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบต.หนองพันทา
O11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนพัฒนาท้องถิ่น/
nongpunta.go.th/รายงานผลการดำเนินงาน-ปร/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกแถบเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น เลือกเมนูรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565
O12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนพัฒนาท้องถิ่น/
nongpunta.go.th/รายงานผลการติดตามและปร/
nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2022/01/รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564.pdf
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกแถบเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น เลือกเมนูรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การปฏิบัติงาน    
O13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
– https://nongpunta.go.th/
– 
nongpunta.go.th/category/มาตรฐาน-หรือ-คู่มือการปฏ/
– 
nongpunta.go.th/คู่มือผู้สูงอายุ/
– nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2022/02/คู่มือผู้สูงอายุ.pdf
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกเมนูคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เลือกเมนู คู่มือกผู้สูงอายุ
การให้บริการ    
O14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
– https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/category/คู่มือประชาชน/
– nongpunta.go.th/คู่มือประชาชนงานจัดเก็/
– nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2022/02/คู่มือประชาชนงานจัดเก็บรายได้.pdf
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกเมนูคู่มือประชาชน เลือกเมนูคู่มือประชาชนจัดเก็บรายได้
O15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/
nongpunta.go.th/ข้อมูลสถิติการใช้บริกา/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกเมนูข่าวประชาสัมพันธ์(ดูทั้งหมด..คลิ๊ก) เลือกเมนูข้อมูลสถิติการใช้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา (เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
O16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/page/2
– nongpunta.go.th/รายงานการประเมินความพึ/
– nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2022/01/ประเมินความพึงพอใจ.pdf

– เข้าเมนูหน้าแรก แถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก)เลือกเมนูรายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการของอบต.หนองพันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เลือกเมนูประเมินความพึงพอใจ

O17. E-Service – https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/แบบคำร้องทั่วไป-e-service-อบต-เม/
– เข้าเมนูหน้าแรก แถบเมนูแบบฟอร์มอนนไลน์ต่างๆ เลือกเมนูแบบคำร้องทั่วไป E-service 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี    
O18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
http://nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2022/01/แผนพัฒนาท้องถิ่นปี-2566-2570.pdf – เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูงบประมาณรายจ่ายประจำปี เลือกเมนูรายงานประมาณการรายรับ 2565(18)
O19. รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน nongpunta.go.th
nongpunta.go.th/category/งบประมาณรายจ่ายประจำปี/
nongpunta.go.th/รายงานผลการดำเนินงานตา-3/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูงบประมาณรายจ่ายประจำปี เลือกเมนูรายงานการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
O20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/งบประมาณรายจ่ายประจำปี/
nongpunta.go.th/รายงานผลการใช้จ่ายงบปร/
nongpunta.go.th/สรุป19/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกเมนู งบประมาณรายจ่ายประจำปี เลือกเมนูรายงานผลการใช้จ่ายประจำปีประจำปีงบประมาณ 2564 และเลือกเมนูสรุป19
การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ    
O21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/
nongpunta.go.th/category/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/page/2/
nongpunta.go.th/ประกาศแผนปฎิบัติการจัด/
– nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2021/12/ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2565.pdf
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดูทั้งหมด..คลิ๊ก เลือกเมนูประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
O22. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://nongpunta.go.th/

nongpunta.go.th/category/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/
nongpunta.go.th/ประกาศงานจ้างก่อสร้างฝ/
-เลือกเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดูทั้งหมด..คลิ๊ก เลือกเมนูประกาศงานจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 หมู่ที่ 10 บ้านโนนโพธิ์ศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
O23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/
nongpunta.go.th/category/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/page/3/
nongpunta.go.th/สรุปรายงานผลการดำเนินก/
nongpunta.go.th/สรุปรายงานผลการดำเนินก-2/
-nongpunta.go.th/สรุปรายงานผลการดำเนินก-3/
nongpunta.go.th/สรุปรายงานผลการดำเนินก-4/
nongpunta.go.th/สรุปรายงานผลการดำเนินก-5/
nongpunta.go.th/สรุปรายงานผลการดำเนินก-6/
– เข้าเมนูหน้าแรก แถบเมนูแผนงานจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเลือกเมนูสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 และเลือกเมนูสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 และเลือกเมนูสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 และเลือกเมนูสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 และเลือกเมนูสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 และเลือกเมนูสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม  2565
O24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี

https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/
nongpunta.go.th/รายงานผลการปฎิบัติตามแ/
nongpunta.go.th/ปัญหาและอุปสรรคและข้อเ/

– เข้าเมนูหน้าแรก แถบเมนูผนงานจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเลือกเมนูรายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 และเลือกเมนูปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
O25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
https://nongpunta.go.th/
–  nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/
nongpunta.go.th/category/ระบบงานบริหารงานบุคคล/
– nongpunta.go.th/ประกาศองค์การบริหารส่ว-6/
– เข้าเมนูหน้าแรก แถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก)  เลือกเมนูการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/category/ระบบงานบริหารงานบุคคล/
– nongpunta.go.th/การดำเนินการตามนโยบายก/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก)  เลือกเมนูระบบงานบริาหรงานบุคคล เลือกเมนูการดำเนินการตามนโยาบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 อบต.หนองพันทา
O27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/ระบบงานบริหารงานบุคคล/
nongpunta.go.th/หลักเกณฑ์การบริหารและพ/
nongpunta.go.th/หลักเกณฑ์การบริหารและพ-2/
nongpunta.go.th/ประกาศ-ก-ถ-เรื่อง-กำหนดกา/
nongpunta.go.th/ประกาศ-ก-จ-จ-ก-ท-จ-และ-ก-อบต-จ/
nongpunta.go.th/ประกาศ-ก-จ-ก-ท-เเละ-ก-อบต-เรื-2/
 เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก)  เลือกเมนูระบบงานบริาหรงานบุคคล เลือกเมนูหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.หนองพันทา พ.ศ.2565 และเลือกเมนู ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดการมาตรฐานการริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และเลือกเมนูประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรัาษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย
O28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/ระบบงานบริหารงานบุคคล/
nongpunta.go.th/การดำเนินการตามนโยบายก-2/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก)  เลือกเมนูระบบงานบริาหรงานบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
O29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/มาตรฐาน-หรือ-คู่มือการปฏ/
nongpunta.go.th/คู่มือการจัดการข้อร้อง-2/
– เข้าเมนูหน้าแรก  ลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก)  เลือกเมนูมาตฐานหรือกคู่มือการปฏิบัติงาน เลือกเมนูคู่มือการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ฉบับปรับปรุง
O30. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ -https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/แบบฟอร์มร้องเรียนการทุ/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนู ล่างซ้ายมือสีส้ม ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31. ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา/
nongpunta.go.th/รายงานสรุปผลข้อมูลเรื่/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกเมนูแผนปฏิบัติการราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เลือกเมนูรายงายงานสรุปผลข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    
O32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
https://nongpunta.go.th/
https://nongpunta.go.th/กระดาษ-ถาม-ตอบ-webboard-q-a/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงิน กระดานถาม – ตอบ webboard (Q & A)
O33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/page/3/
nongpunta.go.th/วันที่-31ม-ค-2565-เวลา-08-30-15-00-น-จนท-อบต/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก) เลือกเมนูวันที่ 31 ม.ค.2565 เวลา 08.30 15.30 น. จนท.อบต.หนองพันทาร่วมก้บคณะกรรมการบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง และพี่น้องประชาชนหมู่ที 1 บ้านห้วยลึกและหมู่ที่ 2 บ้านห้วยลึกเหนือ ต.หนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย ได้มีการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการกำจัดขยะที่ต้นทางและนำเงินเข้าธนาคารกองทุนขยะ
เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร    
O34. นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift policy)

https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/
nongpunta.go.th/ประกาศองค์การบริหารส่ว-2/

-nongpunta.go.th/ประกาศองค์การบริหารส่ว-2/

– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก) เลือกเมนู ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เรื่อง นโยลายไม่รับของขวัญ (No gift policy)

 

O35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/
nongpunta.go.th/วันที่-28-มี-ค-64-การประชุมสภา/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก) เลือกเมนูเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 การประชุมสภา อบต.หนองพันทา สมัยสามัญที่ 1 ครั้ง1 โดยนายวันนะชัย วันมะโน นายก อบต.หนองพันทา ได้แถลงนโยบายฯ ต่อสภา อบต.หนองพันทา ข้าราขการและ ได้แถลงการนโยบายฯ no gift policy เกี่ยวกับการไม่รับของขวัญ โดยยึดถือคุณธรรมและความโปร่งใสตรวจสอบได้
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต    
O36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี
https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา
nongpunta.go.th/การประเมินความเสี่ยงกา/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูแผนปฏิบัติการ-ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วเลือกเมนูการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O37. การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา
nongpunta.go.th/รายงานผลการดำเนินการเพ
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูแผนปฏิบัติการ-ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วเลือกเมนูรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร    
O38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/page/3/
nongpunta.go.th/เมื่อวันจันทร์ที่-20-ธันว/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก) เลือกเมนู เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2564 อบต.หนองพันทา ได้มีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติของคณะผู้บริหารข้าราชการ พนักงานจ้าง
แผนป้องกันการทุจริต    
O39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา/
nongpunta.go.th/แผนการปฏิบัติการป้องกั/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูแผนปฏิบัติการ-ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วเลือกเมนูแผนปฏิบัติการทุจริต 2565
O40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา/

nongpunta.go.th/รายงานสรุปผลการดำเนินก/

– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าเมนูเลือกเมนูแผนปฏิบัติการ-ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วเลือกเมนูรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 (6 เดือน) อบต.หนองพันทา
O41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา/
nongpunta.go.th/รายงานสรุปผลการดำเนินก-2/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าเมนูเลือกเมนูแผนปฏิบัติการ-ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วเลือกเมนู รายงานสรุปการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2564
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน    
O42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา/
nongpunta.go.th/มาตรการส่งเสริมคึณธรรม/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าเมนูเลือกเมนูแผนปฏิบัติการ-ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วเลือกเมนูมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา/
nongpunta.go.th/รายงานผลการดำเนินการตา/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าเมนูเลือกเมนูแผนปฏิบัติการ-ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วเลือกเมนูรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 


ITA 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ URL คำอธิบาย
ข้อมูลพื้นฐาน    
O1. โครงสร้าง

– เข้าเมนูหน้าแรก ไปที่แถบเมนู บทบาทหน้าที่และโครงสร้างสีน้ำเงิน 

-เลือกเมนู โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

O2. ข้อมูลผู้บริหาร

– เข้าเมนูหน้าแรก แล้วเลือกเมนู โครงสร้างบุคลากร และเลือกเมนู คณะผู้บริหาร/คณะผู้บริหาร(ฝ่ายข้าราชการ)

O3. อำนาจหน้าที่

– https://nongpunta.go.th/

– nongpunta.go.th/หน้าที่และอำนาจขององค์/

–เข้าเมนูหน้าแรก แถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก)เลือกเมนูอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
O4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

– https://nongpunta.go.th/

– nongpunta.go.th/category/แผนพัฒนาท้องถิ่น/

-nongpunta.go.th/แผนปฏิบัติการป้องกันปร-2/

-nongpunta.go.th/แผนพัฒนาท้องถิ่น-พ-ศ-2566-2570-เพ/

– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น
– เลือกเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
– เลือกเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565(เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
– เลือกเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565(เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
O5. ข้อมูลการติดต่อ – https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/ติดต่อเรา
nongpunta.go.th/ติดต่อเรา
 – เข้าหน้าแรก แถบเมนูสีน้ำเงินติดต่อเราด้านบนของเว็บไซต์
O6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/category/ข้อบัญญัติ-และ-กฎหมายที่/page/2/
– nongpunta.go.th/พระราชบัญญัติสภาตำบลแล/
– nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2022/01/พรบ.สภาตำบลและองค์การบริารส่วนสตำบล-พ.ศ.2537-และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่-7.pdf
– เข้าเมนูหน้าแรก  เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกเมนู ข้อบัญญัติและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
– เลือกเมนูพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
– ลือกเมนูพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่7
การประชาสัมพันธ์    
O7. ข่าวประชาสัมพันธ์ https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/ประกาศ-เรื่อง-การเรียกปร
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ เลือกเมนู ประกาศการเรียกประชุมสภา อบต.หนองพันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สมัยสามัญที่ 1
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล    
O8 .Q&A https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/กระดาน-ถาม-ตอบ-webboard-q-a/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูกระดานถาม – ตอบ webboard(Q&A)
O9. Social Network https://nongpunta.go.th/
– www.facebook.com/อบตหนองพันทา-698177633576233/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกเมนู Facebool อบต.หนองพันทา สีน้ำเงินด้านมือขวาของเว็บไซต์อบต.หนองพันทา
การดำเนินงาน    
O10. แผนการดำเนินงานประจำปี

https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/category/แผนพัฒนาท้องถิ่น/
nongpunta.go.th/แผนการดำเนินงาน-ประจำปี/

 

 – เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น
– เลือกเมนูแผนพัฒนางบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
– เลือกเมนูแผนพัฒนางบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบต.หนองพันทา
O11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนพัฒนาท้องถิ่น/
nongpunta.go.th/รายงานผลการดำเนินงาน-ปร/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกแถบเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น เลือกเมนูรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565
O12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนพัฒนาท้องถิ่น/
nongpunta.go.th/รายงานผลการติดตามและปร/
nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2022/01/รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564.pdf
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกแถบเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น เลือกเมนูรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การปฏิบัติงาน    
O13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
– https://nongpunta.go.th/
– 
nongpunta.go.th/category/มาตรฐาน-หรือ-คู่มือการปฏ/
– 
nongpunta.go.th/คู่มือผู้สูงอายุ/
– nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2022/02/คู่มือผู้สูงอายุ.pdf
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกเมนูคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เลือกเมนู คู่มือกผู้สูงอายุ
การให้บริการ    
O14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
– https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/category/คู่มือประชาชน/
– nongpunta.go.th/คู่มือประชาชนงานจัดเก็/
– nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2022/02/คู่มือประชาชนงานจัดเก็บรายได้.pdf
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกเมนูคู่มือประชาชน เลือกเมนูคู่มือประชาชนจัดเก็บรายได้
O15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/
nongpunta.go.th/ข้อมูลสถิติการใช้บริกา/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกเมนูข่าวประชาสัมพันธ์(ดูทั้งหมด..คลิ๊ก) เลือกเมนูข้อมูลสถิติการใช้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา (เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
O16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/page/2
– nongpunta.go.th/รายงานการประเมินความพึ/
– nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2022/01/ประเมินความพึงพอใจ.pdf

– เข้าเมนูหน้าแรก แถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก)เลือกเมนูรายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการของอบต.หนองพันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เลือกเมนูประเมินความพึงพอใจ

O17. E-Service – https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/แบบคำร้องทั่วไป-e-service-อบต-เม/
– เข้าเมนูหน้าแรก แถบเมนูแบบฟอร์มอนนไลน์ต่างๆ เลือกเมนูแบบคำร้องทั่วไป E-service 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี    
O18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
http://nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2022/01/แผนพัฒนาท้องถิ่นปี-2566-2570.pdf – เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูงบประมาณรายจ่ายประจำปี เลือกเมนูรายงานประมาณการรายรับ 2565(18)
O19. รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน nongpunta.go.th
nongpunta.go.th/category/งบประมาณรายจ่ายประจำปี/
nongpunta.go.th/รายงานผลการดำเนินงานตา-3/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูงบประมาณรายจ่ายประจำปี เลือกเมนูรายงานการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
O20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/งบประมาณรายจ่ายประจำปี/
nongpunta.go.th/รายงานผลการใช้จ่ายงบปร/
nongpunta.go.th/สรุป19/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกเมนู งบประมาณรายจ่ายประจำปี เลือกเมนูรายงานผลการใช้จ่ายประจำปีประจำปีงบประมาณ 2564 และเลือกเมนูสรุป19
การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ    
O21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/
nongpunta.go.th/category/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/page/2/
nongpunta.go.th/ประกาศแผนปฎิบัติการจัด/
– nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2021/12/ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2565.pdf
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดูทั้งหมด..คลิ๊ก เลือกเมนูประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
O22. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://nongpunta.go.th/

nongpunta.go.th/category/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/
nongpunta.go.th/ประกาศงานจ้างก่อสร้างฝ/
-เลือกเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดูทั้งหมด..คลิ๊ก เลือกเมนูประกาศงานจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 หมู่ที่ 10 บ้านโนนโพธิ์ศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
O23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/
nongpunta.go.th/category/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/page/3/
nongpunta.go.th/สรุปรายงานผลการดำเนินก/
nongpunta.go.th/สรุปรายงานผลการดำเนินก-2/
-nongpunta.go.th/สรุปรายงานผลการดำเนินก-3/
nongpunta.go.th/สรุปรายงานผลการดำเนินก-4/
nongpunta.go.th/สรุปรายงานผลการดำเนินก-5/
nongpunta.go.th/สรุปรายงานผลการดำเนินก-6/
– เข้าเมนูหน้าแรก แถบเมนูแผนงานจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเลือกเมนูสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 และเลือกเมนูสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 และเลือกเมนูสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 และเลือกเมนูสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 และเลือกเมนูสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 และเลือกเมนูสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม  2565
O24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี

https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/
nongpunta.go.th/รายงานผลการปฎิบัติตามแ/
nongpunta.go.th/ปัญหาและอุปสรรคและข้อเ/

– เข้าเมนูหน้าแรก แถบเมนูผนงานจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเลือกเมนูรายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 และเลือกเมนูปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
O25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
https://nongpunta.go.th/
–  nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/
nongpunta.go.th/category/ระบบงานบริหารงานบุคคล/
– nongpunta.go.th/ประกาศองค์การบริหารส่ว-6/
– เข้าเมนูหน้าแรก แถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก)  เลือกเมนูการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/category/ระบบงานบริหารงานบุคคล/
– nongpunta.go.th/การดำเนินการตามนโยบายก/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก)  เลือกเมนูระบบงานบริาหรงานบุคคล เลือกเมนูการดำเนินการตามนโยาบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 อบต.หนองพันทา
O27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/ระบบงานบริหารงานบุคคล/
nongpunta.go.th/หลักเกณฑ์การบริหารและพ/
nongpunta.go.th/หลักเกณฑ์การบริหารและพ-2/
nongpunta.go.th/ประกาศ-ก-ถ-เรื่อง-กำหนดกา/
nongpunta.go.th/ประกาศ-ก-จ-จ-ก-ท-จ-และ-ก-อบต-จ/
nongpunta.go.th/ประกาศ-ก-จ-ก-ท-เเละ-ก-อบต-เรื-2/
 เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก)  เลือกเมนูระบบงานบริาหรงานบุคคล เลือกเมนูหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.หนองพันทา พ.ศ.2565 และเลือกเมนู ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดการมาตรฐานการริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และเลือกเมนูประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรัาษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย
O28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/ระบบงานบริหารงานบุคคล/
nongpunta.go.th/การดำเนินการตามนโยบายก-2/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก)  เลือกเมนูระบบงานบริาหรงานบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
O29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/มาตรฐาน-หรือ-คู่มือการปฏ/
nongpunta.go.th/คู่มือการจัดการข้อร้อง-2/
– เข้าเมนูหน้าแรก  ลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก)  เลือกเมนูมาตฐานหรือกคู่มือการปฏิบัติงาน เลือกเมนูคู่มือการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ฉบับปรับปรุง
O30. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ -https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/แบบฟอร์มร้องเรียนการทุ/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนู ล่างซ้ายมือสีส้ม ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31. ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา/
nongpunta.go.th/รายงานสรุปผลข้อมูลเรื่/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกเมนูแผนปฏิบัติการราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เลือกเมนูรายงายงานสรุปผลข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    
O32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
https://nongpunta.go.th/
https://nongpunta.go.th/กระดาษ-ถาม-ตอบ-webboard-q-a/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงิน กระดานถาม – ตอบ webboard (Q & A)
O33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/page/3/
nongpunta.go.th/วันที่-31ม-ค-2565-เวลา-08-30-15-00-น-จนท-อบต/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก) เลือกเมนูวันที่ 31 ม.ค.2565 เวลา 08.30 15.30 น. จนท.อบต.หนองพันทาร่วมก้บคณะกรรมการบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง และพี่น้องประชาชนหมู่ที 1 บ้านห้วยลึกและหมู่ที่ 2 บ้านห้วยลึกเหนือ ต.หนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย ได้มีการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการกำจัดขยะที่ต้นทางและนำเงินเข้าธนาคารกองทุนขยะ
เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร    
O34. นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift policy)

https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/
nongpunta.go.th/ประกาศองค์การบริหารส่ว-2/

-nongpunta.go.th/ประกาศองค์การบริหารส่ว-2/

– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก) เลือกเมนู ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เรื่อง นโยลายไม่รับของขวัญ (No gift policy)

 

O35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/
nongpunta.go.th/วันที่-28-มี-ค-64-การประชุมสภา/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก) เลือกเมนูเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 การประชุมสภา อบต.หนองพันทา สมัยสามัญที่ 1 ครั้ง1 โดยนายวันนะชัย วันมะโน นายก อบต.หนองพันทา ได้แถลงนโยบายฯ ต่อสภา อบต.หนองพันทา ข้าราขการและ ได้แถลงการนโยบายฯ no gift policy เกี่ยวกับการไม่รับของขวัญ โดยยึดถือคุณธรรมและความโปร่งใสตรวจสอบได้
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต    
O36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี
https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา
nongpunta.go.th/การประเมินความเสี่ยงกา/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูแผนปฏิบัติการ-ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วเลือกเมนูการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O37. การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา
nongpunta.go.th/รายงานผลการดำเนินการเพ
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูแผนปฏิบัติการ-ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วเลือกเมนูรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร    
O38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/page/3/
nongpunta.go.th/เมื่อวันจันทร์ที่-20-ธันว/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก) เลือกเมนู เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2564 อบต.หนองพันทา ได้มีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติของคณะผู้บริหารข้าราชการ พนักงานจ้าง
แผนป้องกันการทุจริต    
O39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา/
nongpunta.go.th/แผนการปฏิบัติการป้องกั/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูแผนปฏิบัติการ-ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วเลือกเมนูแผนปฏิบัติการทุจริต 2565
O40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา/

nongpunta.go.th/รายงานสรุปผลการดำเนินก/

– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าเมนูเลือกเมนูแผนปฏิบัติการ-ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วเลือกเมนูรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 (6 เดือน) อบต.หนองพันทา
O41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา/
nongpunta.go.th/รายงานสรุปผลการดำเนินก-2/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าเมนูเลือกเมนูแผนปฏิบัติการ-ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วเลือกเมนู รายงานสรุปการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2564
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน    
O42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา/
nongpunta.go.th/มาตรการส่งเสริมคึณธรรม/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าเมนูเลือกเมนูแผนปฏิบัติการ-ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วเลือกเมนูมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา/
nongpunta.go.th/รายงานผลการดำเนินการตา/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าเมนูเลือกเมนูแผนปฏิบัติการ-ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วเลือกเมนูรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 


ITA 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ URL คำอธิบาย
ข้อมูลพื้นฐาน    
O1. โครงสร้าง

– เข้าเมนูหน้าแรก ไปที่แถบเมนู บทบาทหน้าที่และโครงสร้างสีน้ำเงิน 

-เลือกเมนู โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

O2. ข้อมูลผู้บริหาร

– เข้าเมนูหน้าแรก แล้วเลือกเมนู โครงสร้างบุคลากร และเลือกเมนู คณะผู้บริหาร/คณะผู้บริหาร(ฝ่ายข้าราชการ)

O3. อำนาจหน้าที่

– https://nongpunta.go.th/

– nongpunta.go.th/หน้าที่และอำนาจขององค์/

–เข้าเมนูหน้าแรก แถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก)เลือกเมนูอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
O4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

– https://nongpunta.go.th/

– nongpunta.go.th/category/แผนพัฒนาท้องถิ่น/

-nongpunta.go.th/แผนปฏิบัติการป้องกันปร-2/

-nongpunta.go.th/แผนพัฒนาท้องถิ่น-พ-ศ-2566-2570-เพ/

– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น
– เลือกเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
– เลือกเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565(เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
– เลือกเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565(เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
O5. ข้อมูลการติดต่อ – https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/ติดต่อเรา
nongpunta.go.th/ติดต่อเรา
 – เข้าหน้าแรก แถบเมนูสีน้ำเงินติดต่อเราด้านบนของเว็บไซต์
O6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/category/ข้อบัญญัติ-และ-กฎหมายที่/page/2/
– nongpunta.go.th/พระราชบัญญัติสภาตำบลแล/
– nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2022/01/พรบ.สภาตำบลและองค์การบริารส่วนสตำบล-พ.ศ.2537-และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่-7.pdf
– เข้าเมนูหน้าแรก  เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกเมนู ข้อบัญญัติและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
– เลือกเมนูพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
– ลือกเมนูพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่7
การประชาสัมพันธ์    
O7. ข่าวประชาสัมพันธ์ https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/ประกาศ-เรื่อง-การเรียกปร
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ เลือกเมนู ประกาศการเรียกประชุมสภา อบต.หนองพันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สมัยสามัญที่ 1
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล    
O8 .Q&A https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/กระดาน-ถาม-ตอบ-webboard-q-a/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูกระดานถาม – ตอบ webboard(Q&A)
O9. Social Network https://nongpunta.go.th/
– www.facebook.com/อบตหนองพันทา-698177633576233/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกเมนู Facebool อบต.หนองพันทา สีน้ำเงินด้านมือขวาของเว็บไซต์อบต.หนองพันทา
การดำเนินงาน    
O10. แผนการดำเนินงานประจำปี

https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/category/แผนพัฒนาท้องถิ่น/
nongpunta.go.th/แผนการดำเนินงาน-ประจำปี/

 

 – เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น
– เลือกเมนูแผนพัฒนางบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
– เลือกเมนูแผนพัฒนางบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบต.หนองพันทา
O11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนพัฒนาท้องถิ่น/
nongpunta.go.th/รายงานผลการดำเนินงาน-ปร/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกแถบเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น เลือกเมนูรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565
O12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนพัฒนาท้องถิ่น/
nongpunta.go.th/รายงานผลการติดตามและปร/
nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2022/01/รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564.pdf
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกแถบเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น เลือกเมนูรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การปฏิบัติงาน    
O13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
– https://nongpunta.go.th/
– 
nongpunta.go.th/category/มาตรฐาน-หรือ-คู่มือการปฏ/
– 
nongpunta.go.th/คู่มือผู้สูงอายุ/
– nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2022/02/คู่มือผู้สูงอายุ.pdf
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกเมนูคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เลือกเมนู คู่มือกผู้สูงอายุ
การให้บริการ    
O14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
– https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/category/คู่มือประชาชน/
– nongpunta.go.th/คู่มือประชาชนงานจัดเก็/
– nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2022/02/คู่มือประชาชนงานจัดเก็บรายได้.pdf
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกเมนูคู่มือประชาชน เลือกเมนูคู่มือประชาชนจัดเก็บรายได้
O15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/
nongpunta.go.th/ข้อมูลสถิติการใช้บริกา/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกเมนูข่าวประชาสัมพันธ์(ดูทั้งหมด..คลิ๊ก) เลือกเมนูข้อมูลสถิติการใช้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา (เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
O16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/page/2
– nongpunta.go.th/รายงานการประเมินความพึ/
– nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2022/01/ประเมินความพึงพอใจ.pdf

– เข้าเมนูหน้าแรก แถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก)เลือกเมนูรายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการของอบต.หนองพันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เลือกเมนูประเมินความพึงพอใจ

O17. E-Service – https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/แบบคำร้องทั่วไป-e-service-อบต-เม/
– เข้าเมนูหน้าแรก แถบเมนูแบบฟอร์มอนนไลน์ต่างๆ เลือกเมนูแบบคำร้องทั่วไป E-service 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี    
O18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
http://nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2022/01/แผนพัฒนาท้องถิ่นปี-2566-2570.pdf – เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูงบประมาณรายจ่ายประจำปี เลือกเมนูรายงานประมาณการรายรับ 2565(18)
O19. รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน nongpunta.go.th
nongpunta.go.th/category/งบประมาณรายจ่ายประจำปี/
nongpunta.go.th/รายงานผลการดำเนินงานตา-3/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูงบประมาณรายจ่ายประจำปี เลือกเมนูรายงานการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
O20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/งบประมาณรายจ่ายประจำปี/
nongpunta.go.th/รายงานผลการใช้จ่ายงบปร/
nongpunta.go.th/สรุป19/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกเมนู งบประมาณรายจ่ายประจำปี เลือกเมนูรายงานผลการใช้จ่ายประจำปีประจำปีงบประมาณ 2564 และเลือกเมนูสรุป19
การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ    
O21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/
nongpunta.go.th/category/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/page/2/
nongpunta.go.th/ประกาศแผนปฎิบัติการจัด/
– nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2021/12/ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2565.pdf
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดูทั้งหมด..คลิ๊ก เลือกเมนูประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
O22. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://nongpunta.go.th/

nongpunta.go.th/category/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/
nongpunta.go.th/ประกาศงานจ้างก่อสร้างฝ/
-เลือกเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดูทั้งหมด..คลิ๊ก เลือกเมนูประกาศงานจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 หมู่ที่ 10 บ้านโนนโพธิ์ศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
O23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/
nongpunta.go.th/category/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/page/3/
nongpunta.go.th/สรุปรายงานผลการดำเนินก/
nongpunta.go.th/สรุปรายงานผลการดำเนินก-2/
-nongpunta.go.th/สรุปรายงานผลการดำเนินก-3/
nongpunta.go.th/สรุปรายงานผลการดำเนินก-4/
nongpunta.go.th/สรุปรายงานผลการดำเนินก-5/
nongpunta.go.th/สรุปรายงานผลการดำเนินก-6/
– เข้าเมนูหน้าแรก แถบเมนูแผนงานจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเลือกเมนูสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 และเลือกเมนูสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 และเลือกเมนูสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 และเลือกเมนูสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 และเลือกเมนูสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 และเลือกเมนูสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม  2565
O24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี

https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/
nongpunta.go.th/รายงานผลการปฎิบัติตามแ/
nongpunta.go.th/ปัญหาและอุปสรรคและข้อเ/

– เข้าเมนูหน้าแรก แถบเมนูผนงานจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเลือกเมนูรายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 และเลือกเมนูปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
O25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
https://nongpunta.go.th/
–  nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/
nongpunta.go.th/category/ระบบงานบริหารงานบุคคล/
– nongpunta.go.th/ประกาศองค์การบริหารส่ว-6/
– เข้าเมนูหน้าแรก แถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก)  เลือกเมนูการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/category/ระบบงานบริหารงานบุคคล/
– nongpunta.go.th/การดำเนินการตามนโยบายก/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก)  เลือกเมนูระบบงานบริาหรงานบุคคล เลือกเมนูการดำเนินการตามนโยาบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 อบต.หนองพันทา
O27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/ระบบงานบริหารงานบุคคล/
nongpunta.go.th/หลักเกณฑ์การบริหารและพ/
nongpunta.go.th/หลักเกณฑ์การบริหารและพ-2/
nongpunta.go.th/ประกาศ-ก-ถ-เรื่อง-กำหนดกา/
nongpunta.go.th/ประกาศ-ก-จ-จ-ก-ท-จ-และ-ก-อบต-จ/
nongpunta.go.th/ประกาศ-ก-จ-ก-ท-เเละ-ก-อบต-เรื-2/
 เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก)  เลือกเมนูระบบงานบริาหรงานบุคคล เลือกเมนูหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.หนองพันทา พ.ศ.2565 และเลือกเมนู ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดการมาตรฐานการริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และเลือกเมนูประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรัาษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย
O28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/ระบบงานบริหารงานบุคคล/
nongpunta.go.th/การดำเนินการตามนโยบายก-2/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก)  เลือกเมนูระบบงานบริาหรงานบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
O29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/มาตรฐาน-หรือ-คู่มือการปฏ/
nongpunta.go.th/คู่มือการจัดการข้อร้อง-2/
– เข้าเมนูหน้าแรก  ลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก)  เลือกเมนูมาตฐานหรือกคู่มือการปฏิบัติงาน เลือกเมนูคู่มือการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ฉบับปรับปรุง
O30. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ -https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/แบบฟอร์มร้องเรียนการทุ/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนู ล่างซ้ายมือสีส้ม ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31. ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา/
nongpunta.go.th/รายงานสรุปผลข้อมูลเรื่/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกเมนูแผนปฏิบัติการราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เลือกเมนูรายงายงานสรุปผลข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    
O32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
https://nongpunta.go.th/
https://nongpunta.go.th/กระดาษ-ถาม-ตอบ-webboard-q-a/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงิน กระดานถาม – ตอบ webboard (Q & A)
O33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/page/3/
nongpunta.go.th/วันที่-31ม-ค-2565-เวลา-08-30-15-00-น-จนท-อบต/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก) เลือกเมนูวันที่ 31 ม.ค.2565 เวลา 08.30 15.30 น. จนท.อบต.หนองพันทาร่วมก้บคณะกรรมการบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง และพี่น้องประชาชนหมู่ที 1 บ้านห้วยลึกและหมู่ที่ 2 บ้านห้วยลึกเหนือ ต.หนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย ได้มีการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการกำจัดขยะที่ต้นทางและนำเงินเข้าธนาคารกองทุนขยะ
เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร    
O34. นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift policy)

https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/
nongpunta.go.th/ประกาศองค์การบริหารส่ว-2/

-nongpunta.go.th/ประกาศองค์การบริหารส่ว-2/

– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก) เลือกเมนู ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เรื่อง นโยลายไม่รับของขวัญ (No gift policy)

 

O35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/
nongpunta.go.th/วันที่-28-มี-ค-64-การประชุมสภา/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก) เลือกเมนูเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 การประชุมสภา อบต.หนองพันทา สมัยสามัญที่ 1 ครั้ง1 โดยนายวันนะชัย วันมะโน นายก อบต.หนองพันทา ได้แถลงนโยบายฯ ต่อสภา อบต.หนองพันทา ข้าราขการและ ได้แถลงการนโยบายฯ no gift policy เกี่ยวกับการไม่รับของขวัญ โดยยึดถือคุณธรรมและความโปร่งใสตรวจสอบได้
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต    
O36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี
https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา
nongpunta.go.th/การประเมินความเสี่ยงกา/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูแผนปฏิบัติการ-ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วเลือกเมนูการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O37. การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา
nongpunta.go.th/รายงานผลการดำเนินการเพ
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูแผนปฏิบัติการ-ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วเลือกเมนูรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร    
O38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/page/3/
nongpunta.go.th/เมื่อวันจันทร์ที่-20-ธันว/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก) เลือกเมนู เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2564 อบต.หนองพันทา ได้มีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติของคณะผู้บริหารข้าราชการ พนักงานจ้าง
แผนป้องกันการทุจริต    
O39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา/
nongpunta.go.th/แผนการปฏิบัติการป้องกั/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูแผนปฏิบัติการ-ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วเลือกเมนูแผนปฏิบัติการทุจริต 2565
O40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา/

nongpunta.go.th/รายงานสรุปผลการดำเนินก/

– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าเมนูเลือกเมนูแผนปฏิบัติการ-ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วเลือกเมนูรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 (6 เดือน) อบต.หนองพันทา
O41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา/
nongpunta.go.th/รายงานสรุปผลการดำเนินก-2/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าเมนูเลือกเมนูแผนปฏิบัติการ-ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วเลือกเมนู รายงานสรุปการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2564
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน    
O42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา/
nongpunta.go.th/มาตรการส่งเสริมคึณธรรม/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าเมนูเลือกเมนูแผนปฏิบัติการ-ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วเลือกเมนูมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา/
nongpunta.go.th/รายงานผลการดำเนินการตา/
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าเมนูเลือกเมนูแผนปฏิบัติการ-ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วเลือกเมนูรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ITA 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ URL คำอธิบาย
ข้อมูลพื้นฐาน    
O1. โครงสร้าง

– เข้าเมนูหน้าแรก ไปที่แถบเมนู บทบาทหน้าที่และโครงสร้างสีน้ำเงิน 

-เลือกเมนู โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

O2. ข้อมูลผู้บริหาร

– เข้าเมนูหน้าแรก แล้วเลือกเมนู โครงสร้างบุคลากร และเลือกเมนู คณะผู้บริหาร/คณะผู้บริหาร(ฝ่ายข้าราชการ)

O3. อำนาจหน้าที่

– https://nongpunta.go.th/

– nongpunta.go.th/หน้าที่และอำนาจขององค์/

–เข้าเมนูหน้าแรก แถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก)เลือกเมนูอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
O4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

– https://nongpunta.go.th/

– nongpunta.go.th/category/แผนพัฒนาท้องถิ่น/

– nongpunta.go.th/แผนพัฒนาท้องถิ่น-พ-ศ-2561-2565/

 nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2022/01/news_1586336943_แผนพัฒนาท้องถิ่น-61-65.pdf

– nongpunta.go.th/แผนพัฒนาท้องถิ่นพ-ศ-2561-2565เพ/

– nongpunta.go.th/แผนพัฒนาท้องถิ่นพ-ศ-2561-2565เพ-2/

– nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2022/01/news_1598330195_แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565เพิ่มเติมฉบับที่2.pdf

– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น
– เลือกเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
– เลือกเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565(เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
– เลือกเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565(เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
O5. ข้อมูลการติดต่อ – https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/ติดต่อเรา
 – เข้าหน้าแรก แถบเมนูสีน้ำเงินติดต่อเราด้านบนของเว็บไซต์
O6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/category/ข้อบัญญัติ-และ-กฎหมายที่/page/2/
– nongpunta.go.th/พระราชบัญญัติสภาตำบลแล/
– nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2022/01/พรบ.สภาตำบลและองค์การบริารส่วนสตำบล-พ.ศ.2537-และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่-7.pdf
– เข้าเมนูหน้าแรก  เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกเมนู ข้อบัญญัติและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
– เลือกเมนูพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
– ลือกเมนูพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่7
การประชาสัมพันธ์    
O7. ข่าวประชาสัมพันธ์ https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/ประกาศ-เรื่อง-การเรียกปร
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ เลือกเมนู ประกาศการเรียกประชุมสภา อบต.หนองพันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สมัยสามัญที่ 1
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล    
O8 .Q&A https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/กระดาน-ถาม-ตอบ-webboard-q-a/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูกระดานถาม – ตอบ webboard(Q&A)
O9. Social Network https://nongpunta.go.th/
– www.facebook.com/อบตหนองพันทา-698177633576233/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกเมนู Facebool อบต.หนองพันทา สีน้ำเงินด้านมือขวาของเว็บไซต์อบต.หนองพันทา
การดำเนินงาน    
O10. แผนการดำเนินงานประจำปี https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/category/แผนพัฒนาท้องถิ่น/
– nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2022/01/แผนการดำเนินงาน2565-อบต.หนองพันทา.pdf
 – เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น
– เลือกเมนูแผนพัฒนางบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
– เลือกเมนูแผนพัฒนางบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบต.หนองพันทา
O11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน https://nongpunta.go.th/
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
– เข้าเมนูหน้าแรก
O12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://nongpunta.go.th/
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
– เข้าเมนูหน้าแรก
การปฏิบัติงาน    
O13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
– https://nongpunta.go.th/
– 
nongpunta.go.th/category/มาตรฐาน-หรือ-คู่มือการปฏ/
– 
nongpunta.go.th/คู่มือผู้สูงอายุ/
– nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2022/02/คู่มือผู้สูงอายุ.pdf
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกเมนูคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เลือกเมนู คู่มือกผู้สูงอายุ
การให้บริการ    
O14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
– https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/category/คู่มือประชาชน/
– nongpunta.go.th/คู่มือประชาชนงานจัดเก็/
– nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2022/02/คู่มือประชาชนงานจัดเก็บรายได้.pdf
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูสีน้ำเงินหมวดหมู่ต่างๆ(คลิ๊ก) เลือกเมนูคู่มือประชาชน เลือกเมนูคู่มือประชาชนจัดเก็บรายได้
O15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://nongpunta.go.th/
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
– เข้าเมนูหน้าแรก
O16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/page/2
– nongpunta.go.th/รายงานการประเมินความพึ/
– nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2022/01/ประเมินความพึงพอใจ.pdf

– เข้าเมนูหน้าแรก แถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก)เลือกเมนูรายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการของอบต.หนองพันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เลือกเมนูประเมินความพึงพอใจ

O17. E-Service – https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/แบบคำร้องทั่วไป-e-service-อบต-เม/
– เข้าเมนูหน้าแรก แถบเมนูแบบฟอร์มอนนไลน์ต่างๆ เลือกเมนูแบบคำร้องทั่วไป E-service 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี    
O18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
– https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/category/งบประมาณรายจ่ายประจำปี/
– nongpunta.go.th/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ
– nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2022/01/ข้อบัญงบประมาณ-พ.ศ.2565.pdf
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนูงบประมาณรายจ่ายประจำปี เลือกเมนูข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25665 เลือกเมนูข้อบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ.2565
O19. รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน nongpunta.go.th
– เข้าเมนูหน้าแรก
O20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี https://nongpunta.go.th/
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
– เข้าเมนูหน้าแรก
การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ    
O21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
https://nongpunta.go.th/
–  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
– เข้าเมนูหน้าแรก
O22. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://nongpunta.go.th/
–  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://nongpunta.go.th/
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
– เข้าเมนูหน้าแรก
O24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี https://nongpunta.go.th/
–  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
– เข้าเมนูหน้าแรก
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
O25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
https://nongpunta.go.th/
–  nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/
– 
– เข้าเมนูหน้าแรก แถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก)  เลือกเมนูการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/
– nongpunta.go.th/ประกาศองค์การบริหารส่ว-6/
– เข้าเมนูหน้าแรก
O27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://nongpunta.go.th/
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
O28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี https://nongpunta.go.th/
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
– เข้าเมนูหน้าแรก
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
O29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/มาตรฐาน-หรือ-คู่มือการปฏ/
nongpunta.go.th/คู่มือการจัดการข้อร้อง/
– เข้าเมนูหน้าแรก  เลือกเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ เลือกเมนู
O30. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ -https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/แบบฟอร์มร้องเรียนการทุ/
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนู ล่างซ้ายมือสีส้ม ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31. ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://nongpunta.go.th/

– เข้าเมนูหน้าแรก
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    
O32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
https://nongpunta.go.th/
-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
– เข้าเมนูหน้าแรก เลือกแถบเมนู กระดานถาม – ตอบ webboard (Q & A)
O33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://nongpunta.go.th/
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
– เข้าเมนูหน้าแรก
เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร    
O34. นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift policy)

https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/
nongpunta.go.th/ประกาศองค์การบริหารส่ว-2/

– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด..คลิ๊ก) เลือกเมนู ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เรื่อง นโยลายไม่รับของขวัญ (No gift policy)

 

O35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร https://nongpunta.go.th/
– nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/
– เข้าเมนูหน้าแรก
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต    
O36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี
https://nongpunta.go.th/
– เข้าเมนูหน้าแรก
O37. การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต https://nongpunta.go.th/
– เข้าเมนูหน้าแรก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร    
O38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/ข่าวประชาสัมพันธ์/page/3/
nongpunta.go.th/เมื่อวันจันทร์ที่-20-ธันว/
– เข้าเมนูหน้าแรก
แผนป้องกันการทุจริต    
O39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/category/แผนปฏิบัติราชการ-ด้านกา/
nongpunta.go.th/แผนปฏิบัติการป้องกันปร/
nongpunta.go.th/แผนปฏิบัติการป้องกันปร/
nongpunta.go.th/ขยายเวลาแผนป้องกัน-ปราบ/ 
nongpunta.go.th/wp-content/uploads/2022/01/แผนปราบปรามทุจริต-ขยายเวลา.pdf
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าแถบเมนูปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เลือกเมนุแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2561 -2564)
และเลือกเมนูขยายเวลาแผนป้องกันการทุจริต อบต.หนองพันทา
O40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน https://nongpunta.go.th/
nongpunta.go.th/รายงานผลการดำเนินงานตา-2/ 
– เข้าเมนูหน้าแรก เข้าเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูเมนูทั้งหมด…คลิ๊ก) เลือกเมนูรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 (6 เดือน)
O41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี https://nongpunta.go.th/

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี
– เข้าเมนูหน้าแรก
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน    
O42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
https://nongpunta.go.th/
– เข้าเมนูหน้าแรก
O43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://nongpunta.go.th/
– เข้าเมนูหน้าแรก