ระบบงานบริหารงานบุคคล

ประกาศ ก. จ. ก. ท และ ก. อบ ต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศ ก. จ ก. ท และ ก. อบ ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม »