งานตรวจ ITA

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมและขับเคลื่อนจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อ่านเพิ่มเติม »

แนวปฏิบัติการประพฤติตนทางจริยธรรมเพื่อลดความสะสมเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา (Dos & Don’ts) ของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อ่านเพิ่มเติม »