ข่าวกิจกรรม

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 อบต.หนองพันทาร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองพันทา ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(26 มิถุนายน) เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของ การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้ประชาชนและนักเรียนมีความรู้เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีทักษะในการ ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 อบต.หนองพันทา ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองพันทา ดำเนินกิจกรรม รณรงค์รณรงค์การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด ตามมาตรการ การประหยัดพลังงาน ได้แก่ การใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้น้ำ การใช้กระดาษ การใช้หมึกพิมพ์ การใช้วัสดุสำนักงาน และน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึก และสร้างค่านิยม ในการใช้ทรัพยากรและพลังงาน อย่างประหยัด พร้อมทั้งสามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินการประหยัดทรัพยากรและพลังงานให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 อบต.หนองพันทา โดยการนำของท่านนายกวันนะชัย วันมะโน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขพร้อมทั้งอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ได้ออกดำเนินการโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปี2565 ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน

อ่านเพิ่มเติม »

นายก อบต.หนองพันทา เลขาฯ นายก อบต.พร้อมด้วยประธานสภา อบต.หนองพันทา ลงพื้นที่ดูการทำงานของผู้รับจ้าง งานซ่อมแซมถนนลูกรังขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรภายในพื้นที่ ตำบลหนองพันทา เริ่มจาก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 30 มกราคม 2565 นายวันนะชัย วันมะโน นายกอบต.หนองพันทา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.หนองพันทา ร่วมงานเปิดตลาดชุมชน ณ บ้านขี้เหล็กใหญ่ ตำบลหนองพันทา เพื่อเป็นการสนับสนุนชุมชน ทั้งการท่องเที่ยว และส่งเสริมอาชีพของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ ตลาดจะเปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชม

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 31ม.ค.. 2565 เวลา 08.30-15.00 น. จนท.อบต.หนองพันทา ร่วมกับคณะกรรมการบริหารการจัดการขยะที่ต้นทาง และพี่น้องประชาชนหมู่ 1บ้านห้วยลึกหมู่และ่หมู่ 2 บ้านห้วยลึกเหนือ ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย ได้มีการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการกำจัดขยะที่ต้นทางและนำเงินเข้าธนาคารกองทุนขยะ

อ่านเพิ่มเติม »