ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 อบต.หนองพันทาได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน โดยมีท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา อบต.หนองพันทา และพนักงานทุกท่าน ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

อ่านเพิ่มเติม »

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 อบต.หนองพันทา ได้จัดงานเลี้ยง เกษียณอายุราชการ พนักงาน อบต.หนองพันทา ได้แก่ คุณครูสุพรรณี ยาตาล และ คุณครูนงค์คิด โสภาหอม

อ่านเพิ่มเติม »

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ร่วมกับ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ ทำความสะอาด ณ วัดทองสุทธาวาส บ้านโพนทอง ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย จึงหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม »

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายวันนะชัย วันมะโน และ คณะผู้บริหาร ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการควบคุมการตั้งครรภ์ในวัยเรียนและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 อบต.หนองพันทาร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองพันทา ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(26 มิถุนายน) เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของ การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้ประชาชนและนักเรียนมีความรู้เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีทักษะในการ ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 อบต.หนองพันทา ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองพันทา ดำเนินกิจกรรม รณรงค์รณรงค์การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด ตามมาตรการ การประหยัดพลังงาน ได้แก่ การใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้น้ำ การใช้กระดาษ การใช้หมึกพิมพ์ การใช้วัสดุสำนักงาน และน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึก และสร้างค่านิยม ในการใช้ทรัพยากรและพลังงาน อย่างประหยัด พร้อมทั้งสามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินการประหยัดทรัพยากรและพลังงานให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม »