สำนักปลัด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมและขับเคลื่อนจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา พ.ศ.2567

อ่านเพิ่มเติม »