แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อบต.หนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

|