แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของ อบต.หนองพันทา จ.บึงกาฬ