แนวปฏิบัติการประพฤติตนทางจริยธรรมเพื่อลดความสะสมเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา (Dos & Don’ts) ของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

|