แนวปฏิบัติการประพฤติตนทางจริยธรรมเพื่อลดความสะสมเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา (Dos & Don’ts) ของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

|