เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า เข้าสัมภาษณ์ นายกอบต.หนองพันทา เพื่อแลกเปลี่ยนเก็บข้อมูลการจัดทำงานกลุ่ม เรื่อง “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กับสัมพันธ์ภาพใหม่ของชุมชน จังหวัดบึงกาฬ” โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อสรุปตัวแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนในอำเภอโซ่พิสัย เพื่อสังเคราะห์บทเรียนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และนำเสนอแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กับการสร้างสัมพันธ์ภาพใหม่เพื่อสังคมสันติสุข..

|