เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 อบต.หนองพันทา ได้จัดงานเลี้ยง เกษียณอายุราชการ พนักงาน อบต.หนองพันทา ได้แก่ คุณครูสุพรรณี ยาตาล และ คุณครูนงค์คิด โสภาหอม

|