อบต.หนองพันทา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) และการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 26 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

|