สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการของอบต.หนองพันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

|