สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการของ อบต.หนองพันทา (Citizen Feedback) ประจำปี พ.ศ. 2565

|