วันที่ 28 มี.ค. 64 การประชุมสภาอบต.หนองพันทา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 โดยนายวันนะชัย วันมะโน นายกอบต.หนองพันทา ได้แถลงนโยบายฯ ต่อสภาอบต.หนองพันทา ข้าราชการ และ ได้แถลงนโยบายฯ no gift policy เกี่ยวกับการไม่รับ – ไม่ให้ ของขวัญ โดยยึดถือคุณธรรมและความโปร่งใสตรวจสอบได้

|