รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2566 – 2570) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

|