รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ประจำปีงบประมาณ 2566

|