รายงานผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อบต.หนองพันทา

|