รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริจ พ.ศ.2565 (6 เดือน)

|