รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 6/2567)-ตั้งจ่ายรายการใหม่

|