รายงานการประชุมสภา อบต.หนองพันทา สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2566

|