รายงานการประชุมสภา อบต.หนองพันทา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

|