รายงานการประชุมสภา อบต.หนองพันทา สมัยสามัญ ที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 27 มิ.ย.65

|