พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

|

https://www.facebook.com/LifeCommunityMuseumBuengkan