ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ครั้งแรก

|

        เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ครั้งแรก เวลา 09.30 น. เพื่อดำเนินการแต่งตั้งประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ โดยได้รับเกรียรติจากท่านนายอำเภอโซ่พิสัยเป็นประธานในการเปิดการประชุมในครั้งนี้ฯ ซึ่งผลการคัดเลือกประธานสภาฯ ในครั้งนี้ ได้แก่ นายสมชาย ชารัมย์ ส.อบต.หมู่ที่ 1 และรองประธานสภาฯได้แก่ นายประภาส มะลี ส.อบต.หมู่ที่ 4