ประชุมปรึกษาหารือและมอบนโยบายแก่พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

|