ประชุมปรึกษาหารือและมอบนโยบายแก่พนักงาน ลูกจ้าง ในการปฏิเสธการรับของขวัญ

|