ประชาสัมพันธ์การใช้บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนซูเปอร์แอฟพลิเคชั่น “ทางรัฐ” เพื่อความสะดวกของประชาชน

|