ประกาศ เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้ารับฟังการประชุมสภาอบต.หนองพันทา ประจำปี พ.ศ.2566 สมัยสามัญที่ 1

|