ประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย

|