ประกาศ ก. จ ก. ท และ ก. อบ ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

|