ประกาศ ก. จ. ก. ท และ ก. อบ ต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่น

|