ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนแก้วน้อยไป แยก ถนนห้วยลึกโนนป่าบาก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนแก้วน้อย (งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565)

|