ประกาศโครงการจ้าง ขยายเขตเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านป่าไร่ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565)

|