ประกาศโครงการจ้างขยายเขตเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก (งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565)

|