ประกาศโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านป่าไร่ (งบจ่ายขาดเงินสะสม)

|