ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านขี้เหล็กใหญ่ (งบจ่ายขาดเงินสะสม)

|