ประกาศอบต.หนองพันทา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดอบต.หนองพันทา ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565

|