ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เรื่อง ยกเว้นการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

|