ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา พ.ศ.2567

|