ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

|