ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

|