ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เรื่อง การปลูกต้นไม้ กีดขวาง ลุกล้ำที่สาธารณประโยชน์

|